Szkolenia wstępne BHP (dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników)

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach biurowo-administracyjnych

Instruktarz ogólny i stanowiskowy

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenia P-POŻ.

Szkolenia, o których mowa wyżej, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 2373). Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.


Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1860).